پروژه های معماری
افراد
دیزاین - طراحی
تکنولوژی
رویدادهای معماری
آموزشهای معمارانه
جهان نما
نشست های تخصصی معماری
ویدیو های معماری
افراد
آموزشهای معمارانه
پروژه های معماری
جهان نما
نشست های تخصصی معماری
دیزاین - طراحی
ویدیو های معماری
تکنولوژی
رویدادهای معماری

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz ، اثر استودیو Collective Architects و Rasa ، ترکیه

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۹۵۰ ، بازدید:۲۲۶۴

مکان : Lüleburgaz, Kırklareli, Turkey
سال : 2016
مشاور طراحی معماری : Collective Architects & Rasa Studio
طراحی داخلی : Dicle Hökenek Architecture
کارفرما : Municipality of Lüleburgaz
مجری : 3H, Kasso, SISECAM
زیربنا پروژه : 1200 مترمربع
عکس : Engin Gerçek, Ahmet Kazu

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به پایانه حمل و نقل شهری Lüleburgaz مختص  سیستم اتوبوس شهری در استانبول ترکیه داشته باشیم ... به گفته معمار ،بنای این پروژه دارای عملکرد یکی از مبادی ورودی شهر نیز می باشد، بنابراین نبایستی نگاهی صرفا سمبلیک و نمادین به موضوع داشت . هدف ما ،طراحی یک مجموعه حمل و نقل اجتماعی و عملکردی در  Lüleburgaz با استفاده از پتانسل های زمینه و درک این موضوع است ،که طبیعت منطقه به عنوان منظر شهری دارای اهمیت ویژه ای می باشد .

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

سایت پروژه ، در مسیر اصلی Edirne-Istanbul ، مابین شریان های شهری Hüdavendigar و İstiklal  و در مکان قدیمی ایستگاه اتوبوس واقع شده است . در طرح ،ورودی هر دو مجموعه از یک نقطه صورت میگیرد، اما دارای سیرکولاسیون و مسیر متفاوت می باشد . همچنین این بنا ،در محور شرقی-غربی ، فرصت دیده شدن به صورت مستقیم از مسیر اصلی را دارا می باشد. با ستاوین همراه باشید ...

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

مسیر سیستم حمل و نقل خطوط اتوبوس جدید در بخش جنوبی ساختمان مجموعه و سیستم قدیم و سنتی حمل و نقل در بخش شمالی مجموعه جانمایی شده است . بدین جهت جدایی و ارتباط مابین این دو سیستم از طریق ساختمان مجموعه امکان پذیر شده است . با ستاوین همراه باشید . ایده اصلی پروژه در طراحی داخلی ، خلق یک فضای واحد بدون جدایی مابین فضاهای سیستم ورود و خروج بوده است، بنابراین فضایی همچون فروش بلیط و ارائه خدمات و فروشگاه ها مابین فضاهای انتظار واقع شده اند.

 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

این پروژه در سال 2016 در منطقه Kırklareli ,،توسط تیم طراحی معماری Collective Architects & Rasa Studio ، در مساحتی حدود 1200 مترمربع طراحی و اجرا گردیده است . به گفته طراح پروژه ، هدف و سیاست طرح ،خلق فضایی یکپارچه با کاربرد عمومی به عنوان نقطه ورود شهر در کنار حفظ سلسله مراتب دسترسی بوده است . با ستاوین همراه باشید تا با طراحی این مجموعه و اهداف آن بیشتر آشنا شوید ... 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

 

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

ایستگاه حمل و نقل شهری Lüleburgaz , استودیو , Collective Architects , Rasa , ترکیه , ایستگاه , ایستگاه اتوبوس , ایستگاه حمل و نقل شهری , حمل و نقل شهری ,

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه هنر و معماری ایران (ستاوین) , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری