نظام مهندسی استان لرستان , منتخب دومین دوسالانه معماری , طراحی داخلی ایران 1395 , اثر دفتر معماری هرم , لرستان

مجموعه: پروژه های معماری ، نویسنده مرتضی علی نیا مقدم ، تاریخ انتشار: ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۲۲۱۸ ، بازدید:۲۹۲۷
نویسنده مقاله

مکان : لرستان
سال : 1394
مشاور طراحی معماری : دفتر معماری هرم
آرشیتکت (معمار /معماران) : مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد
کارفرما : نظام مهندسی استان لرستان
وضعیت پروژه : فاز طراحی
زیربنا پروژه : 2500 مترمربع
ارائه ( presentation ) : الیکا زارعی

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به طرح پیشنهادی ساختمان نظام مهندسی استان لرستان , منتخب دومین دوسالانه ی معماری ، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در سال 1395 و بررسی ایده شکل گیری پروژه داشته باشیم ... به گفته معمار پروژه , مساله قابل طرح در بسیاری از پروژه ها و فضاهای عمومی ، ارتباط پروژه با مردم و شهر است، و در بسیاری از موارد این ارتباط به واسطه کاربری خاص ساختمان در پروژه از بین میرود و یا به نحو مقتضی مورد توجه قرار نمیگیرد و نهایتا منجر به حذف ارتباط پروژه با کاربران میگردد و پروژه خود را به صورت ساختمانی بی روح در متن شهری مطرح میکند. با توجه به کاربری عمومی ساختمان مساله اصلی پروژه به حل دو نکته اختصاصی یافت:

 • یافتن راهی برای ارتباط بهتر بین پروژه و کاربران
 • ارتباط بهتری میان پروژه و منظر شهری

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

یافتن راهی برای ارتباط بهتر بین پروژه و کاربران :

کاربران یک پروژه به عنوان بخشی از مردم که با پروژه درتماس مستقیم هستند، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کالبد پروژه مورد توجه هستند. از این رو این مساله در پروژه فوق به صورت مستقیم تاثیر گذار بوده است و در همان مراحل اولیه طراحی، تاثیر این نکته بر حجم مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه  همین مراحل، تبدیل به شکل گیری فضای نیمه باز میانی پروژه  با عنوان فضای نیمه عمومی (که در معماری و طراحی شهری امروزه در معماری ایران بسیار اندک به چشم میخورد)شده است. از طرفی در مبانی نظری معماری سنتی  ایرانی یکی از نکات قابل توجه مساله مردم واری بناها علاوه بر حفظ  تناسبات و توجه به نقش شهری بنا بوده است، از این رو مساله مطروحه درباره ارتباط پروژه با کاربر را خوانشی امروزی از مساله  مردم واری نام برد..

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

ارتقا کیفیت نحوه ارتباط پروژه با شهر و بهبود منظر شهری :

در مراحل طراحی ،استراتژی استفاده از فضای تهی انتخاب شد که منتج به ایجاد فضای نیمه باز طبقه دوم با توجه به بافت اطراف ساختمان و خط آسمان بافت اطراف پروژه،گشت. این فضا به عنوان پاسخی بصری و فیزیکی به مساله امتداد مسیر حرکت شهر و منظر شهری در کالبد پروژه مطرح گردید. در ادامه پله هائی که امتداد حرکت چشم و حرکت مخاطب را از لحاظ فیزیکی میسر ساخته اند به عنوان عنصری معمارانه درپاسخ به این مساله خود نمائی میکنند. راه حل مطروح با توجه به محدودیت های ابعاد سایت اتخاذشد.

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

دیاگرام عملکردی :

دیاگرام عملکردی ساختمان به گونه ای طراحی شده است تا بیشتر مراجعین روازانه در طبقات همکف و اول از خدمات بهره ببرند و در ادامه طبقه دوم به همراه فضای تهی میانی تبدیل به فضایی جهت ارتباط و ارتقا سطح عمومی و تخصصی آموزش و در ارتباط با کاربر و شهر باشد.به نظر میرسد همجواری فضای شهری با بخش کتابخانه پروژه میتواند پاسخی در جهت ارتقا نحوه ارتباط مخاطب با پروژه باشد، در ادامه در طبقات بالاتر نیزبا ارتباطات کنترل شده تر و تخصصی تر شکل گرفته است تا در مرحله نهائی منتهی به حوزه ریاست شده است.

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

دیاگرام طراحی حجم :

استفاده از خطوط سایت نیزکه در ارتباط مستقیم با شهر بود بر پروژه تاثیر مستقیم گذاشت و باعث ایجاد برش های نماشد.نمای اصلی ساختمان در احترام به خط شهری خود را به صورت موازی با مسیر خیابان اصلی کرد.از طرفی در این مسیر تلاش شد تا حجم نهائی پروژه به عنوان نشانه ای شهری ،در جهت خوانش منظر شهری طراحی گردد.

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

توجه به مساله رنگ :

در مراحل نهائی برای جدا کردن فضای شهری و دمیدن روح و انرژی از لحاظ بصری به پروژه مساله رنگ مطرح گردید.

این مساله در بخش دیوار مجاور فضای نیمه باز میانی در طبقه دوم و همچنین نور گیر تعبیه شده در طبقات 3 تا 5 با استفاده از رنگی که از فیروزه کویر وام گرفته شده است و با ایجاد کنتراست حل شده است.

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

 

طراحی ساختمان , سازمان نظام مهندسی استان لرستان , طراحی , ساختمان جدید , سازمان نظام مهندسی , استان لرستان , مردم و شهر , مساله رنگ , طراحی حجم , دیاگرام عملکردی , ارتقا کیفیت , منظر شهری , منتخب دومین دوسالانه , معماری , شهرسازی , طراحی داخلی ایران , مرتضی علی نیا مقدم , مهران ازهاریان فر , الیکا زارعی , نسیم پوراحمد , لرستان

 

  

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: ستاوین ( شبکه هنر و معماری ایران )

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .