مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City , FSA و L’OEUF , کانادا

مجموعه: پروژه های معماری ، تاریخ انتشار: ۰۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷ ، شناسه: ۲۸۱۲ ، بازدید:۹۰۶

مکان : Montreal, QC, Canada
سال : 2015
مدیر پروژه : Monique Coté, Myrith Yassa
مشاور طراحی معماری : Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects
آرشیتکت (معمار /معماران) : Atelier Big City
طراحی منظر : NIP Paysage
طراحی نورپردازی : CS Design-Conor Sampson
کارفرما : Arrondissement Côte-des-Neiges
طراحی سازه : Groupe EGP
تاسیسات الکتریکی : Pageau Morel et associés
تاسیسات مکانیکی : Pageau Morel et associés
زیربنا پروژه : 4500 مترمربع
عکس : Steve Monpetit, Ulysse Lemerise B, Jean-Marc Besacier, Atelier Big City, Benoit Faure, Alain Laforest

 

در این پست با شبکه هنر و معماری ستاوین , همراه باشید تا نگاهی به مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace  ( CCNDG ) که به عنوان آخرین پروژه در Benny Farm محسوب می گردد , ساختمانی بازسازی شده از یک مجموعه مراقبت از معلولین جنگ جهانی دوم در مرکز نوتردام دگراس است , داشته باشیم ... این ساختمان آخرین تکه پازل است که در طول 10 سال گذشته برای فعالیت ها فرهنگی احداث گردیده است.

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 طراحی آن صراحتا و صرفا برای محل برقراری ارتباط و تبادل ایده ها انجام پدیرفته است. این پروژه برنده جایزه مسابقات معماری سال 2010 گردیده است. ارتباطات در این مجموعه نیازمند کتابخانه های قرن 21 که دستیابی دیجیتالی و محتوایی در آن میسر است می باشد. با ستاوین همراه باشید ... واضح است که این مجموعه به عنوان یک محیط باز و مرتبط با فضای اطراف در محل مجموعه Benny Farm قرار گرفته است , که دسترسی بسیار آسانی به خیابان نزدیک خود دارد.

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

بازشو های متعدد آن جلوه این سازه را به عنوان یک ساختمان عمومی منعکس می نماید که در گوشه ای از این این مجموعه جای گرفته است . طرح L شکل این مجموعه نمای زیبایی به آن بخشده که منجر می شود در نگاه ناظر ترکیب ساختمان های مجاور در آن نمود نماید. در این مجموعه به زیبایی از یکسان سازی (تیپ سازی) در عین همپوشانی مناسب قسمت های مختلف استفاده گردیده است.

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

فضای داخلی این مرکز روان و جذاب است و در خارج از ساختمان یک محوطه رو به باغ محلی که در مرکز مجموعه Benny Farm واقع شده است , قرار دارد. این سازه همچنین محلی برای یادگیری و تحقیقات موضوعی ساختمان است , در این مجموعه به واسطه محیط شاد و رنگارنگ فضایی جمعی برای تجمع تمامی نسل ها و سنین ایجاد گردیده است که این امر در دو سالن بزرگ این مجموعه قابل دستیابی است  . با ستاوین همراه باشید ... این ساختمان مساحتی بیش از 4500 مترمربع داشته که برای ساخت آن بودجه ای بالغ بر 14 میلیون دلار کانادا صرف گردیده است.

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

 

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

مرکز فرهنگی Notre Dame de Grace , اثر تیم طراحی AFO - Atelier Big City و FSA و تیم L’OEUF , کانادا , Notre Dame de Grace , مرکز فرهنگی , مونترال , کانادا , Atelier Big City, FSA Architecture Inc, L’OEUF Architects , فرهنگی , فرهنگسرا , CCNDG , تبادل ایده , Benny Farm , جایزه مسابقات معماری , سال 2010 , مرکز تحقیقات

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه هنر و معماری ستاوین , Arcdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

دیدگاه کاربران
نام شما: *
پست الکترونيک: *
دیدگاه شما:*
مجموع را وارد کنید:*
=
+
با ما همراه شوید
تبلیغات
طراحی معماری

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .