دومین فراخوان اعطاي بورس تحصیلی شرکت مهندسان مشاور آبار

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۰۴ / ۰۸ / ۱۳۹۴ ، شناسه: ۱۰۸۵ ، بازدید:۳۰۴۷

دومین فراخوان اعطاي بورس تحصیلی شرکت مهندسان مشاور آبار

به دانشجویان برتر معماري

بـا اسـتعانت از درگـاه خداونـد متعـال بـه اطـلاع مـیرسـاند شـرکت مهندسـان مشـاور آبـار در راسـتاي نیـل بـه اهـداف طـرح شناسـایی، جـذب و پـرورش اسـتعدادهاي برتـر معمـاري در نظـر دارد دومـین فراخـوان اعطـاي بورسـیه تحصـیلی آبار را برگـزار نمایـد . ایـن دوره بـه منظـور ایجـاد شـ رایط مطلـوب بـراي ادامـه تحصـیل و تـأ مین کمـک هزینـه تحصـیلی دانشــجویان برتــر مقطــع کارشناســی ارشــد معمــاري و همچنــین تربیــت و تــأمین نیــروي متخصــص طــراح معمــاري شرکت مهندسان مشـاور آبـار مـی باشـد . بـه همـین منظـور از کلیـه دانشـجویان جدیـد کارشناسـی ارشـد ورودي 1394 در رشته مهندسـی معمـاري (گـرایش معمـاري ) دعـوت بـه عمـل مـی آیـد تـا در ایـن فراخـوان شـرکت نماینـد . کلیـه مفـاد و اطلاعات مورد نیاز در "آیین نامه اعطاي بورس تحصیلی آبار به دانشجویان برتر " ذکر شده است.

 

دومین فراخوان اعطاي بورس تحصیلی شرکت مهندسان مشاور آبار , دومین فراخوان , اعطاي بورس تحصیلی ,  مشاور آبار , ستاوین , اخبار معماری , شبکه معماری ایران

 

1. ظرفیت اختصاصی فراخوان سال 1394

ظرفیت بورس تحصیلی بـراي سـال تحصـیلی 1394 دو نفـر در نظـر گرفتـه شـده ، کـه تـا یـک برابـر ظرفیـت پـذیرش در این سال تحصیلی به عنوان افراد ذخیره اعلام میگردد.

2. تسهیلات و امتیازات بورس تحصیلی

- پرداخت مقرري ماهانه در طول دوره حین تحصیل

- پرداخت کمک هزینه تحصیلی در طول دوره حین تحصیل

- اشتغال پاره وقت در دوره ضمن خدمت همراه با حقوق

- استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی آبار در دوره حین تحصیل

- اشتغال تمام وقت در آبار در دوره تعهد بورس ( پس از فراغت از تحصیل ) همراه با حقوق، بیمه و مزایاي قانونی 

بـراي اطـلاع از شـرح کامـل تسـهیلات و امتیـازات بـه" آیـین نامـه اعطـاي بـورس آبـار بـه دانشـجویان برتـر" مراجعـه نمایید.

 

3. شرایط اختصاصی فراخوان سال 1394

- دانشجوي ترم یک کارشناسی ارشد (ورودي 1394) رشته مهندسی معماري (گرایش معماري)

- فــارغالتحصــیل رشــته مهندســی معمــاري (کارشناســی پیوســته ) و یــا مهندســی تکنولــوژي معمــاري (کارشناســی ناپیوسته-کاردانی معماري).

- معــدل کلیــه مقــاطع قبــل دانشــجو مــی بایســت حــداقل 15 بــوده و عــلاوه بــر آن معــدل نمــرات دروس طراحــی معماري مقاطع گذشته نیز نباید کمتر از 17 باشد.

 

4. زمانبندي مراحل فراخوان سال 1394

 

93 فراخوان نام ثبت 93 :  94/08/28 الی 94/08/03

نشست توجیهی بورس آبار :    94/08/12

اعلام نتایج اولیه 94/08/30

طراحی آزمون :  94/09/06

 تا اعلام نتایج آزمون طراحی و دعوت به مصاحبه , مصاحبه حضوري , اعلام نتیجه نهایی  :     از تاریخ 94/9/14  الی 94/10/03

 

دومین فراخوان اعطاي بورس تحصیلی شرکت مهندسان مشاور آبار

 

5. نحوه ثبت نام

متقاضـیان اسـتفاده از بـورس تحصـیلی مـی تواننــد بـه ســایت www.abarco.ir مراجعـه نمـوده. پــس از طـی مراحــل زیر نسبت به ارائه درخواست و انجام مراحل با توجه به ضوابط اقدام کنند.

 مرحله ابتدایی

- تکمیـل فــرم ثبـت نــام و ارسـال آن بــه ایمیـل bourse@abarco.ir (بــه همـراه دریافــت تاییدیــه ایمیــل از طرف آبار تا حداکثر 24 ساعت)

اعلام نتایج اولیه

 مرحله دوم

- آزمون طراحی اعلام نتایج متقاضیان برگزیده

 مرحله سوم

- دعوت متقاضیان برگزیده براي مصاحبه حضوري اعلام نتایج نهایی افراد بورسیه شده

 مرحله چهارم

- عقد قرارداد بورس تحصیلی و انجام مراحل حقوقی پذیرش

 

تذکر مهم: کلیه متقاضیان موظف به مطالعه"آیـین نامـه اعطـاي بـورس تحصـیلی آبـار بـه دانشـجویان برتـر " پـیش از ثبـت نـام مـی باشـند، کـه کلیــه اطلاعــات مــورد نیــاز نظیــر شــرح کامــل تســهیلات و امتیــازات بــورس تحصــیلی، تعهــدات بــورس تحصــیلی، معیارهــاي انتخاب بورسیه در آن ذکر شده است.

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین)

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .