قصه شهر دهم : فرم مکان ، الگوی مصرف ، سبک زندگی شهری

مجموعه: قصه شهر ، نویسنده جمیله منتظر تربتي ، تاریخ انتشار: ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۵ ، شناسه: ۱۸۱۵ ، بازدید:۲۱۷۱

نشست : قصه شهر دهم

موضوع :  فرم مکان ، الگوی مصرف ، سبک زندگی شهری

ارائه دهنده :  مهندس اعظم حسینی

دبير گفت و گو :  جمیله منتظر تربتي

مکان : سناباد 41،چها راه اول سمت راست، سالن جلسات پژوهشکده ثامن 

زمان : سه شنبه 01  شهریور ماه 1395 , ساعت ١٧ تا ٢٠

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

 

مصرف، فرآیند فعالی است که به وسیله اعمال و فرایندهای تولید، بازنمایی، هویت و قوانین شکل می گیرد، الگوی مصرف مبتنی و تاثیر گذار بر سبک زندگی است و بدیهی است که رابطه بین مصرف و زندگی شهری تاثیر زیادی بر تقسیم بندی های اجتماعی و فضایی شهر داشته است. امروزه حاکمیت اقتصاد رقابتی، شبکه جهانی تولید و تغییر الگوی مصرف و در نتیجه سبک زندگی باعث تغییر دیدگاهها نسبت به مقوله مصرف و ایجاد چرخه پویای مصرف و بازآفرینی خلاقانه مکانهای مصرفی شهر شده است. تغییر ساختار فضایی شهرها، زندگی اجتماعی و زندگی روزمره شهری، اهمیت یافتن حضور در عرصه های جمعی و غلبه عوامل موثر بر این حضور در طرحهای توسعه را ضروری نموده است. از طرفی تغییر نظام تولید و مصرف یکی از مهمترین عواملی است که باعث تغییر فرم کالبدی شهر و مکان شده است، امروزه مصرف نه تنها به معنای بیولوژیک آن (و صرفا منفی) بلکه  بر اساس طیفی از انواع الگوهای مصرفی اجتماعی، محیطی و.. مطرح می شود.  بررسی تجارب و نمونه برنامه های تولید، ارتقا و بازآفرینی مکان نشان می دهد فرم مکان و به خصوص ویژگیهای کالبدی آن میتواند باعث تغییر رفتارهای جمعی، شکل گیری الگوهای جدید مصرف و تغییرات اساسی در سبک زندگی گردد.
در این قصه بر آنیم تا با بررسی ادبیات نظری و تجارب موجود تاکیدی داشته باشیم بر ضرورت نقش شهرسازان درفرایند توسعه  که با ایجاد بستری مناسب جهت تقویت الگوهای بومی و مبتنی بر ارزش ها و فرهنگ محلی  می توانند اثری مستقیم  و سازنده بر شکل گیری الگوهای مصرفی و سبک زندگی شهری متاثر از آن داشته باشند .

 

قصه دهم ،با موضوع فرم مکان,الگوی مصرف,سبک زندگی با ارائه خانم مهندس حسيني برگزار شد. در ابتدا، پس از طرح قصه, تغییرات مفهوم شهر در بستر زمان و جایگاه مصرف در این تغییرات و پارادایم ها تشریح شد. سپس به جهت هم زبانی حاضرین مفاهیم و آرا مرتبط با حوزه مصرف و سبک زندگی و همچنین فرم مکان بررسی شد. در ادامه با بررسی الگوهای فرم شهر همچون الگوی قطاعی,  متمرکز, مکتب شیکاگو, شهر درخشان لوکوربوزیه و دیدگاههای فوتوریست به عنوان نمونه تاثیر فرم بر سبک زندگی و مرز بندی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.  مفهوم مصرف در شهر امروزین با آنچه در دوران سنتی, صنعتی و مدرن مطرح بود کاملا متمایز است. امروزه با "چرخش فرهنگی" در جامعه فراصنعتی و فرافوردیسم مصرف شکلی بیش از یک مفهوم عینی و کالایی دارد.  مصرف نوعی لذت است که در مفهوم انتزاعی خود بروز می یابد.  در نتیجه دامنه وسیعی از ابعاد شهر را در بر میگیرد.  امروزه مصرف مکان, زمان, صدا, بو, مناظر ومصارف فرهنگی  جایگزین مصرف بیولوژیک کالایی شده اند .

 

بر همین اساس نوع و شیوه حضور افراد در فضای شهری متفاوت شده است.  به نظر میرسد امروزه مصرف است که طراح و برنامه ریز شهرهاست.  اما سوال اینجاست که در شیوه برنامه ریزی و دیدگاههای طراحی تا چه میزان الگوی مصرف و سبک زندگی به عنوان یک رکن اساس لحاظ شده اند.  این سوال در مصادیق عینی از دنیا و شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت.  نمونه مرز بندی اجتماعی طرح جامع پروژه میدان شهدا, پروژه مجد و در نهایت شهر فاس تحلیل شدند. در جمع بندی به کمک حاضرین مفهوم مصرف و سبک زندگی بازتشریح شد. همچنین  در نتایج به تغییر فرم شهری از الگوی سنتی به پست مدرن,  و به موازات آن تغییر مفهوم مکان به فضا و پس از آن به فضای جریانها, تغییر الگوی سکونت از خانه به مسکن و سپس جوامع دروازه مدار, برج و مجتمعهای چندعملکردی اشاره شد. هدف از این بحث تبیین رابطه موجود, تاکید برآن و تبیین جایگاه شهرساز برنامه ریز و طراح و اهمیت ملحوظ داشتن سبک زندگی در فرایند توسعه به عنوان یکی از ابعاد پنهان موثر بر لایه های فرهنگی شهر است.

 

*  ضمن سپاس از دوستان حاضر در قصه دهم (آخرین جلسه از فصل اول)، گزارش تصويري اين جلسه تقديم مي گردد . . . 

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم - مهندس اعظم حسینی (ارائه دهنده)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی , قصه شهر دهم : فرم مکان , الگوی مصرف , سبک زندگی شهری , اعظم حسینی ,

قصه دهم (1 شهریور ماه 1395)

 

در ارتباط با قصه شهر :

-  تجربه گفتگو يكي از مهم ترين دستاوردهاي انساني است. امري كه با گذر زمان آن را به يك ضرورت حتمي در مناسبات جاري ما تبديل نموده است. 
تصور بر اين بود كه با گسترش ابزارهاي ارتباطي، جايگزين مناسبي براي گفتگوي رو در رو به عنوان كهن ترين نوع ارتباط پديد آمده است. اما اكنون با عبور از تجارب دهه گذشته تقريبا روشن شده است كه بهترين نوع ارتباط گونه اي است كه بتواند علاوه بر كلمات، لحن ، حس ، چهره و ساير ويژگي هاي بياني افراد را منتقل نمايد.
مشهد با تمامي فرصت هايش، امروز بيش از هر زماني به گفتگو و يا حتي تمرين گفتگو ميان نخبگان خود نيازمند است.
 "قصه شهر" تلاشي گروهي است كه مقرر دارد دوشنبه هر هفته ميزبان جمعي از کارشناسان حرفه ای حوزه شهرسازی باشد كه پيرامون يك يا چند تجربه در حوزه شهری، گفتگويي را صورت دهند.
 

 

از طریق لینک ذیل می توانید به کانال قصه شهر در تلگرام دسترسی داشته باشید ... 

https://telegram.me/ghessehshahr

 

از طریق لینک ذیل می توانید به پیج فیسبوک قصه شهر دسترسی داشته باشید ... 

https://www.facebook.com/groups/ghessehshahr/

 

قصه شهر , دوشنبه های شهرسازی , گفتمان شهرسازی ,

 

-  از كليه علاقه مندان به این موضوع دعوت می شود تا با حضور در جلسه، حاضرین را از نظرات خود بهره مند سازند. با توجه به محدوديت تعداد در جلسات، جهت اعلام حضور قطعی به  @j_montazer  در تلگرام پیام ارسال فرماييد.

-  از اين جهت از همه نخبگان حوزه شهرسازی دعوت مي شود تا جهت ارائه در "قصه شهر" با اَدمين ارتباط حاصل نمايند.  همچنين با توجه به ضرورت محدوديت تعداد حاضرين در جلسات گفتگو محور، علاقه مندان مي توانند بعد از طرح موضوع هر جلسه، با پيام به اَدمين آمادگي خود را جهت حضور اعلام نمايند.

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: شبکه معماری ایران (ستاوین)

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

گردآوری شده توسط تحریریه ستاوین

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .