مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین

مجموعه: پروژه های معماری ، مترجم مرجان دولتی ، تاریخ انتشار: ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ، شناسه: ۲۶۰۵ ، بازدید:۶۰۴۰
مترجم مقاله

مکان : Dai Shan Da Dao, Bishan Qu, Chongqing Shi, China
سال : 2016
مشاور طراحی معماری : TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES
آرشیتکت (معمار /معماران) : Tang Hua
همکاران طراحی : Tang Hua, Chen Guowen, Deng Fang, Wang Tianhao
طراحی داخلی : TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES
کارفرما : Chongqing Green Island New District Management Committee
زیربنا پروژه : 37736.51 مترمربع
عکس : ARCH-EXIST

در این پست با ستاوین همراه باشید تا نگاهی به مرکز فرهنگی و هنری Bishan , که اولین مرکز عمومی در جزیره سرسبز  Chongqing به شمار می آید و  در شمال پارک مرکزی Bishan در Chongqing واقع شده است , داشته باشیم ... مرکز فرهنگی و هنری Bishan , به همین دلیل برای ساکنین منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است .

 

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

 

در گذشته مردم از کوه های  این منطقه سنگ یشم استخراج میکردند , به همین دلیل این منطقه Bishan یعنی کوه هایی از یشم نامگذاری شده است . در حقیقت این مرکز فرهنگی نیز توصیفی از تاریخچه این منطقه به شیوه انتزاعی میباشد و منعکس کننده چشم انداز اطراف است . با ستاوین همراه باشید ... در محل سایت سه حجم سنگی , به گونه ای که در بین آنها دره به وجود آمده طراحی شده درست مانند روابط موجود میان کوه ها در طبیعت و ارتفاع این احجام با توجه به شکاف دره ها کاهش و افزایش یافته است .

 

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

 

لنداسکیپ قسمت غربی سایت نیز به گونه ای طراحی شده که گویی تا فضای داخلی مرکز ادامه پیدا کرده است . "نما بیرونی" ساختمان ترکیبی از دیوارهای شیشه ای و مشبک های خاکستری است , تا فضای داخلی را از آفتاب سوزان غرب حفاظت کند . با ستاوین همراه باشید ... در فضای داخلی شیشه ها با ورق های فلزی و مش های آلومینیومی بر طبق یک الگو سنتی چینی ترکیب شده اند پلان فضای داخلی این مرکز در سه بخش طراحی شده  .

 

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

 

فضای اصلی فضای حمل و نقل و فضای کمکی همه این فضاها در اطراف پلت فرم عمومی مطابق با بخش اصلی تنظیم شده اند . تئاتر در قسمت شرقی ساختمان طراحی شده در حالی که مرکز کنفرانس ، مرکز فرهنگی و سایر بخش ها در غرب واقع شده است . با ستاوین همراه باشید ... 

 

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

مرکز فرهنگی و هنری Bishan , اثر تیم طراحی معماری TANGHUAو همکاران , چین , مرکز فرهنگی و هنری , Bishan ,TANGHUA , مرکز فرهنگی , فرهنگسرا , طراح TANGHUA ARCHITECT & ASSOCIATES , معمار , Tang Hua , زیربنا پروژه 37736.51 متر مربع , مکان چین , سال 2016 , Dai Shan Da Dao , Bishan Qu , Chongqing Shi , China , عکاس , ARCH-EXIST , فرهنگی , بیشان , طراحی مرکز فرهنگی

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

منبع: هنر و معماری ستاوین , Archdaily

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .