بهترین طراحی های معماری سال 2022 از نگاه رسانه Archdaily

مجموعه: رویدادها ، تاریخ انتشار: ۱۵ / ۱۰ / ۱۴۰۱ ، شناسه: ۴۸۲۱ ، بازدید:۱۴۰

هر ساله، ArchDaily بر اساس یک سنت سالانه که اکنون هشت سال است که ادامه دارد، از بهترین طراحی های معماری سال تقدیر می کند. نسخه 2022 بسیار خاص است، زیرا طیف گسترده ای از تکنیک ها و بازنمایی ها را در زمینه معماری به نمایش می گذارد. از نقاشی سنتی گرفته تا کلاژهای دیجیتال و نقشه‌های آکسونومتری، انتخاب امسال واقعاً برای همه چیزهایی دارد.

طراحی‌های موجود در این فهرست توسط تیم محتوای ArchDaily که این امتیاز را داشته‌اند که بهترین آثار معماران و طراحان سراسر جهان را ببینند، با دقت مدیریت شده‌اند. در مجموع 90 طراحی، کلاژ، تصویرسازی، طرح‌ها، طرح‌های مفهومی، نمودارها و نقشه‌های آکسونومتری در انتخاب امسال وجود دارد که همگی برای لذت، تحلیل و الهام شما سازماندهی شده‌اند.

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

کلاژ و تصویرسازی معماری

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

کلاژ و تصویرسازی معماری

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

کلاژ و تصویرسازی معماری

 

کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Collage and Illustrations

 

Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Diagrams and Axonometric

دیاگرام های معماری و آگزنومتریک

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Drawings and Blueprints

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Drawings and Blueprints

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Drawings and Blueprints

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Drawings and Blueprints

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Drawings and Blueprints

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Drawings and Blueprints

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Sketches

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Sketches

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Sketches

 

کلاژ دیجیتال , اسکیس های معماری , Architectural Sketches , نقشه های معماری , Architectural Drawings , Blueprints , Architectural Diagrams , Axonometric , دیاگرام های معماری , آگزنومتریک , کلاژ معماری , تصویرسازی معماری , نقاشی سنتی , کلاژهای دیجیتال , طراحی معماری , The Best Architectural Drawings , معماری , Architectural Drawings , اسکیس , کلاژ ,

Architectural Sketches

 

جهت رویت مستندات بیشتر در ارتباط با طرح های برتر از نگاه archdaily به بخش تصاویر بیشتر مراجعه کنید 

 

تذکر : استفاده از مطالب وب سایت ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) فقط با ذکر منبع و لینک بلامانع است . کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به وب سایت ستاوین می‌باشد. در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد .

دوستان و همراهان عزیز ستاوین ( شبکه هنر و معماری ستاوین ) ، با نظرات و پیشنهادات سازنده خود ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب و اهداف مان، که همانا ارتقا جایگاه و فرهنگ معماری می باشد ، یاری کنید . منتظر دیدگاه های شما عزیزان هستیم . . .

آیا تمایل دارید نام ، برند و محصولات شما برای مخاطبین ما نمایش داده شود؟ ( اینجا کلیک کنید )

ترجمه شده توسط تحریریه ستاوین - (علیرضا اورعی)

تبلیغات

شبکه هنر و معماری ستاوین

استفاده از محتوای سایت با ذکر منبع و درج لینک بلامانع است . کلیه حقوق مادی و معنوی , محتوا و طراحی متعلق به شبکه هنر و معماری ستاوین می باشد .